ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

همایون همایون نایب اول ولسی جرگه مشکلات رهبری اتحادیه ملی کارکنان را استماع نمود.

ر نشستی که به همین منظور در دفتر کار نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید و برخی اعضای ولسی جرگه نیز حاضر بودند،معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان گفت که در مرکز و برخی ولایات ملکیت این اداره غصب شده است.

ولسی جرگه از بحران نا امنی و سیاسی در کشور ابراز نگرانی نمود.

در جلسه ای که به ریاست همایون همایون نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید و به ریاست محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه ادامه یافت، اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور صحبت نمودند.

ولسی جرگه مسئولین وزارت تجارت،مسئولین اداره نورم و استندرد و مسئولین ریاست تصدی مواد نفتی را در پیوند واردات غیر معیاری و افزایش قیمت مواد سوختی در زمستان استجواب کرد.

در جلسه ای که به ریاست همایون همایون نایب اول ولسی جرگه برگزارگردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

از دهمین سالگرد شهدای شورای ملی امروز با اشتراک هیئت اداری هردو مجلس،اعضای شورای ملی، وزرای کابینه و خانواده های شهدا در الحاقیه شورای ملی یادبود به عمل آمد.

حمد نزیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه، شهدا را قلب تاریخ میداند و میگوید شورای ملی در 12 سال اخیر قربانی های زیادی را متحمل گردیده است.

بحث درپیوند به موضوعات مختلف درولسی جرگه؛

مجلس عمومی ولسی جرگه به ریاست همایون همایون نائب اول ولسی جرگه برگزارگردید که وکلاء روی موضوعات مختلف درکشور بحث وتبادل نظر نمودند. درنخست تعدادی از نماینده گان مردم ازحضورنیافتن نامزد وزراء به جلسه امروزی، انتقاد جدی کرده وآن را توهین وبی حرمتی به فیصله ها و استقلالیت خانه ملت عنوان نموده ودلیل آن را معامله سیاسی وانحصارقدرت روزافزون خواندند.

هیئت اداری ولسی جرگه تدویر جلسه نمود

در جلسه که امروز به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با اشتراک نذیر احمد احمدزی نایب دوم و عبدالقادر ځاځی منشی ولسی جرگه دایر گردید، و روی موضوعات مختلف اداری و موضوعات مهم کشوری بحث گردید.

ولسی جرگه گزارش کاری این مجلس را طی اجلاس سیزدهم استماع کرد.

جلسه عمومی امروز ولسی جرگه به ریاست همایون همایون نائب اول مجلس برگزار گردید. درنخست وکلا در ساعت امتیازی روی اوضاع امنیتی درکشور ، بخصوص نا امنی درشماری ازولسوالی های ولایات ، ارزگان ، فاریاب بدخشان و غزنی بحث کرده، یگانه دلیل نا امنی را در کشور بی توجهی حکومت در قبال مردم و نبود هماهنگی بین این نیرو ها بیان داشتند همچنان رئیس واعضای ولسی جرگه ضمن ابرازتسلیت به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ، نگرانی شدید شانرا از بمباردمان نیروهای امنیتی ازسوی قوت های هوایی امریکا درولایت هلمند وکشته شدن نزدیک به 40 سرباز در ولسوالی تگاب وکشم ولایت بدخشان ابراز کرده از حکومت خواستند تا برای بررسی و روشن شدن قضیه هیتی بلند پایه را به ولایات یاد شده توظیف نماید. همچنان آقای همایون بمباردمان نیروهای امنیتی کشور را در ولایت هلمند، کارعمدی دانسته که جهت تضعیف روحیه نیروهای امنیتی ازسوی خارجی ها انجام شده است.

ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور را مبنی بر قانون استملاک و اساسنامه زیر بنای سرمایه گذاری بانک آسیایی را تصویب کرد.

در جلسه ای که به ریاست همایون همایون نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید،در مورد موضوعات مهم و اساسی بحث صورت گرفت. اعضای ولسی جرگه اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مبنی بر استفاده از بندهای آبی افغانستان برای برق،انتقاد نموده و این موضوع را مداخله آشکار در امور افغانستان خواند.

ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز خویش که به ریاست همایون همایون نایب اول مجلس برگزار گردید، گزارش کاری هیئت کمیسیون امور عدلی و قضایی را در رابطه به بررسی بنادر تورغندی و اسلام قلعه استماع نمود.

در نخست وکلا در ساعت امتیازی ضمن بحث روی اوضاع امنیتی در کشور بخصوص اوج گرفتن ناامنی ها در ولایت قندز، انتقادهای شانرا ازتشکیل ائتلاف تحت عنوان نجات افغانستان ابرازکرده ، بیان داشتند که شکل گیری چنین ائتلاف ها خلاف منافع ملی بوده باعث بروز مشکلات بین اقوام ساکن در کشور خواهد شد ، بنا ما از ولسی جرگه و حکومت میخواهیم که بخاطر جلوگیری ازیک چالش بزرگ درکشور اقدامات و اصلاحات جدی و همه جانبه روی دست گیرند.