ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اجلاس پنجم تقنینی دور شانزدهم شورای ملی را افتتاح نمود.

در این نشست افتتاحیه که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، ،داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری،محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی معاونین سابق رئیس جمهور سابق،برخی رهبران جهادی،اعضای مجلسین شورای ملی،شماری از اعضای کابینه،نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و برخی سفراء نیز حضور داشتند،اجلاس سال پنجم تقنینی شورای ملی به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور افتتاح گردید.

کمیسیون آماده گی برگزاری افتتاحیۀ اجلاس سال پنجم تقنینی شورای ملی تدویر جلسه نمود.

در نشستی که به همین منظور در مقر شورای ملی ، به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ اجلاس پنجم سال تقنینی و محمد ایوب سالنگی سالنگی معاون ارشد وزارت امور داخله برگزار گردید و در آن نماینده های با صلاحیت وزارت های دفاع ملی،امور داخله،امور خارجه ،ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ ، ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری،نماینده با صلاحیت محافظت مقام عالی ریاست جمهوری و نماینده های محافظت و امنیت رجال برجسته،رئیس امنیت ملی کابل، شاروالی کابل،ریاست عمومی اداره امور ،رادیو تلویزیون ملی ، برشنا شرکت معاونان و برخی رؤسای ریاست دارالانشاء اشتراک نموده بودند ، پیرامون چگونگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ سال پنجم دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی و چگونگی تدابیر اتخاذ شده بحث شد.

کمیسیون آماده گی برگزاری افتتاحیۀ اجلاس سال پنجم تقنینی شورای ملی تدویر جلسه نمود.

در نشستی که به همین منظور در مقر شورای ملی ، به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس پنجم تقنینی شورای ملی برگزار گردید و در آن نماینده های با صلاحیت وزارت دفاع ملی،امور داخله،امور خارجه ،ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ ،ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری،محافظت مقام عالی ریاست جمهوری ،محافظت و امنیت رجال برجسته،رئیس امنیت ملی کابل،شاروالی کابل ،ریاست عمومی اداره امور ،رادیو تلویزیون ملی،معاون پالیسی و مسلکی و معاون مالی و اداری دارالانشاء و نماینده با صلاحیت برشنا شرکت اشتراک نموده بود ، در جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ سال پنجم تقنینی شورای ملی و چگونگی تدابیر اتخاذ شده بحث شد.

گزارش اجلاس پنجم

مجلس عمومی در طی اجلاس پنجم دور شانزدهم، جمعاً (60) جلسه را برگزار نموده که در برگیرنده (1 ) جلسه ی افتتاحیـــه ( 2) جلسه ی فوق العاده، (5) جلسه ی استیضاحیه، (6) جلسه ی استجوابیه، (2 ) جلسه ی استماعیه، ( 4 ) جلسه ی سری و (40) جلسه ی عادی می شوند.

اجلاس سال چهارم تقنینی دورۀ شانزدهم شورای ملی توسط حامد کرزی رئیس جمهور کشور، افتتاح شد.

مراسم افتتاحیۀ سال چهارم تقنینی دورۀ شانزدهم شورای ملی که در آن، حامد کرزی رئیس جمهور، عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه،محمدکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری، فضل الهادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، اعضای مجلسین شورای ملی، اعضای کابینه و قوۀ قضائیه، رهبران جهادی،برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ، سفرا و نمایندگان دیپلوماتیک کشورهای دوست مقیم کابل، رئیس شورای عالی صلح ورئیس شورای علما و اراکین بلند رتبۀ دولتی اشتراک نمودند، با قرائت آیات کلام الله مجید توسط قاری برکت الله سلیم و با اجرای سرود ملی توسط قطعۀ خاص باندوی اردوی ملی، آغاز یافت.

کمیسیون آماده گی برگزاری جلسۀ افتتحایۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی تشکیل جلسه نمود.

در نشستی که به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی و با اشتراک سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه،محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت امور داخله وبرخی مسئولین مربوط برگزار شد، پیرامون برگزاری هرچه بهتر جلسۀ افتتاحیۀ سال چهارم تقنینی شورای ملی و چگونگی تأمین امنیت آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کمیسیون آماده گی برگزاری جلسۀ افتتحایۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی تشکیل جلسه نمود.

در نشستی که به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی و با اشتراک سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، دگر جنرال نورالله رئیس ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته،

کمیسیون آماده گی برگزاری جلسۀ افتتحایۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی دومین جلسۀ خویش را برگزار نمود.

در نشستی که به همین منظور در مقر شورای ملی و به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس چهارم تقنینی شورای ملی برگزار گردید و در آن سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، دگر جنرال نورالله رئیس ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته،

کمیسیون آماده گی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس سال چهارم تقنینی شورای ملی جلسۀ مقدماتی خویش را برگزار نمود.

در نشستی که به همین منظور در مقر شورای ملی و به ریاست خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و رئیس کمیسیون آمادگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس چهارم تقنینی شورای ملی برگزار گردید و در آن سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، نمایندۀ با صلاحیت دفتر مقام ریاست جمهوری، معین وزارت امور داخله، رئیس محافظت و امنیت رجال برجسته، نماینده های وزارت اطلاعات و فرهنگ، رادیوتلویزون ملی و ریاست محافظت مقام ریاست جمهوری، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی، نمایندۀ ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی و معاون شاروالی کابل اشتراک نمودند، پیرامون چگونگی برگزاری جلسۀ افتتاحیۀ سال چهارم تقنینی شورای ملی و چگونگی تأمین امنیت آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ورکشاپ پنج روزه تحت عنوان «حاکمیت قانون و حقوق اداره» از سوی مؤسسۀ حمیده برمکی برای حاکمیت قانون، در شورای ملی راه اندازی شد.

در این ورکشاپ که برخی سناتوران، رحیم الله غالب معاون امور پالیسی و مسلکی دارالانشای ولسی جرگه و کارمندان اداری مجلسین شورای ملی اشتراک نموده بودند، توسط رحیم الله غالب افتتاح گردید.