ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اجندا د شپاړه سمي تقنیني دوري (۴۹ ـ 737) عمومی غونډه

د شپاړه سمي تقنیني دوري (۴۹ ـ 737) عمومی غونډه

جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا

جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

گزارش کمیته روسای ولسی جرگه

جلسه کمیته روسای ولسی جرگه تحت ریاست نذیر (احمدزی) نایب دوم ولسی جرگه دایر گردید

ولسی جرگه وزیران دفاع ملی و امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در پیوند به وضعیت امنیتی به خصوص حضور داعش در کشور،استجواب نمود.

در جلسه ای که به ریاست محمدنذیراحمدزی نایب دوم ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

جلسه عمومی شماره (۴۳ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا

جلسه عمومی شماره (۴۳ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

ولسی جرگه وزرای حج و اوقاف،مباررزه با مواد مخدر و انرژی و آب را به دلیل مصرف بودجه سال مالی 1395 کمتر از شصت فیصد،استجواب نمود.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.