ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

۳۰ جدی ۱۳۹۶

ولسی جرگه در آخرین جلسه سال تقنینی،رویموضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمود.

اعضای ولسی جرگه در اخرین جلسه سال تقنینی،در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهمو اساسی کشور بحث نمودند.

برخی اعضای ولسی جرگه با آنکه بودجه سال مالی 1397 را نامتوازن خواندند اما ازادارت دولتی خواستند تا در تطبیق بودجه ها به صورت درست و مطابق قانون اقدام کنند.

وکلای ولایت وردک و کندهار از در نظر گرفتن بودجه لازم برای این ولایات،از حکومتشدیدا انتقاد نمودند.وکلای ولایت میدان وردک افزودند که بند برق ولسوالی چک برایبازسازی بررسی شده است و باید در این مورد به صورت همه جانبه بررسی صورت گیرد.

شماری از اعضای ولسی جرگه، عدم اشتراک سرپرست وزارت امور خارجه کشور را درنشست شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد نمودند اما برخی دیگر از اعضای مجلس اینانتقاد را بی جا خوانده،افزودند که وی نظر به وضعیت حساس سیاسی کشور،در این نشستاشتراک نکرده است.

از طرف دیگر،اعضای ولسی جرگه فتوای علمای پاکستان را مبنی بر حرام خواندن حملهانتحاری،ناشی از فشار های سیاسی خوانده افزودند که علمای پاکستان باید فتواهایاسلامی را سیاسی نسازند و از اظهارات نادرست در مورد افغانستان نیز خودداری کنند.

در جلسه،از اظهارات سخنگویان حکومت مبنی بر نمایندگی نکردن اعضای شورای عالیصلح در نشست ترکیه در مورد صلح از طرف افغانستان،انتقاد گردید و خاطر نشانشد که این گونه اظهارات ارگ،موجودیت شورای عالی صلح را در کشور زیر سوال می برد.

وکلای ولایت فراه در مورد وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده،افزودندکه اگر به امنیت این ولایت توجه نشود،این ولایت به سقوط مواجه می شود و این موضوعبه امنیت سایر ولایات نیز تأثیر منفی دارد.

برخی اعضای ولسی جرگه از تصویب بودجه سال مالی 1397 ابراز خوشی نمودند اما ازادارات دولتی خواستند که برای تطبیق پروژه های انکشافی متعهد باشند.

برخی اعضای مجلس، حکومت را به نقض قانون اساسی متهم کرده،افزودند که حکومتوحدت ملی در سی مورد، قانون اساسی را نقض کرده اند.

وکلای ولایت غور در جلسه از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده،افزودندکه فعالیت های گروه داعش در این ولایت رو به گسترش است و اگر به این مشکل توجهنشود،تبدیل به یک معضل بزرگ می گردد.

در جلسه،از کم بودن معاش معلمین نیز انتقاد صورت گرفت و  بر رسیده گی به این مشکل تأکید صورت گرفت.

در جلسه،وکلای ولایت ارزگان از وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کردندو همچنان از موجودیت فساد در این ولایت خبر داده،خواهان بررسی تشکیلات امنیتی اینولایت نیز شدند.

اعضای ولسی جرگه در مورد شفافیت انتخابات پارلمانی ابراز نگرانی کردند وخواهان توجه جدی حکومت در این زمینه شدند.

برخی اعضای ولسی جرگه پیشنهاد نمودند که برای رفع مشکل میان عطامحمد نور و ارگباید ولسی جرگه در زمینه با تشکیل یک هیئت،کمک نماید.

وکلای ولایت غزنی از موجودیت فساد در ریاست معارف این ولایت ابراز نگرانیکرده،خواهان جلوگیری از فساد در این نهاد شدند.

در جلسه،از خسارات ناشی از جنگ در ولسوالی چهاردره ولایت کندز برای باشندگانآن نیز یاد شد و از نیروهای امنیتی خواسته شد تا در هنگام عملیات به مردم ملکیآسیب نرسد.

شماری از اعضای ولسی جرگه از وکلاء خواستند تا در رخصتی های زمستانی برایتأمین صلح و امنیت در مناطق مربوط شان،بیشتر کار کنند.

وکلای ولایت نورستان و بدخشان از ناامنی و حضور داعش در این دو ولایت ابرازنگرانی کرده،از حکومت خواستند تا برای محو گروه داعش و تأمین امنیت در اینولایات،توجه جدی نمایند.

در پایان وقت امتیازی که ریاست جلسه را محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه بهعهده داشت،با جمع بندی موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی از نیروهای امنیتی خواستتا هنگام عملیات به امنیت مردم ملکی توجه داشته باشند.

وی از حکومت مرکزی خواست که به تأمین امنیت ولایت فراه توجه کند تا این ولایتبه سقوط مواجه نگردد.

آقای احمدزی از علمای پاکستان خواست تا فتواهای اسلامی را قربانی سیاست نکنندو از اظهاراتی مبنی بر مشروعیت جنگ در افغانستان،خودداری کنند.

وی از مسئولین دافغانستان بانک خواست تا بر حفظ ارزش پول افغانی در برابراسعار خارجی اقدام کنند.

نایب دوم ولسی جرگه از مسئولین امنیتی خواست تا برای تأمین امنیت ولایاتبدخشان و نورستان و سایر ولایات توجه نموده،مناطق را از موجودیت گروه داعش پاکسازیکنند.

وی همچنان افزود که ولسی جرگه حاضر است که میان ارگ و عطا محمد نور میانجیگرینماید.

په راپور کې ویل شوي وو چې ولسي جرګی د هېواد د یو شمېر مهموموضوعاتو په اړه لس پریکړه لیکونه او درې اعلامیې هم ورکړي دي.

در ادامه مطابق آجنداء عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه گزارش اجلاس سالجاری را ارائه نمود.

بر اساس این گزارش،ولسی جرگه در این سال جاری به تعداد 54 جلسه عمومی را دایرنموده است و علاوه بر تدویر جلسات عمومی در مورد استیضاح،استجواب و استماع مسئولینحکومتی،27 سند تقنینی را هم تصویب کرده است.

در این گزارش از فعالیت های کمیسیون های ولسی جرگه نیز یاد شد.

در اخیر،نایب دوم ولسی جرگه از حکومت خواست تا در تأمین امنیت اعضای ولسیجرگه  در تعطیلات زمستانی،توجه نماید.

اعضای ولسی جرگه با ختم جلسه امروزی، برای یک و نیم ماه به تعطیلات زمستانیرفتند.

ترجمه:سید حشمت میری

Share this: