ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

۲۶ جدی ۱۳۹۶

کمیسیون تفتیش مرکزی، محاسبات عامه ونظارت براجرای قانون

جلسه  روز سه شنبهمورخ  ۲۶/۱۰/ ۱۳۹۶ کمیسیون تفتیش مرکزی ، محاسبات عامه  و نظارت بر اجرای قانون   تحت ریاست رئیس کمیسیون محمد حسین " فهیمی " با تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید دایر گردید.

در ابتدای رئیس جلسه کمیسیون اجندای امروزی جلسه را قرائت نمودند و طبق اجندا تعین شده روی توافقنامه قرضه برای تمویل پروژه سرک حلقوی کابل کهاز طرف کمیسیون امور بین المللی جهت نظرخواهی مواصلت ورزیده بود  تحت بحث اعضای حاضر جلسه کمیسیون قرارگرفت در نتیجه بعد از بحث و تبادل نظریات همه جانبه به اتفاق ارا ی اعضای حاضر جلسه مورد تائید قرار ګرفت و نظرتائیدی اعضای کمیسیون ذریعه نامه رسمی کمیسیون به آن کمیسیون محترم اختصاصی جهتاجراآت بعدی و طی مراحل توافقنامه هذا ارسال گردید .

 در بخش دوم جلسهروی طرح قانون اداره محلی که از طرف کمیسیون امورداخلی و امنیت ملی جهت نظر خواهیبتاریخ 25 / 10 / 1396 به این کمیسیون مواصلت ورزیده  و کمیسیون اختصاصی محترم نیز اطلاعیه ارسالنموده است که الیوم جلسه مشترک کمیسیون ها را نیز برگزار نمایند بحث صورت گرفت در نتیجهبه اتفاق ارای اعضای حاضر جلسه ذریعه نامه رسمی خواهان به تعویق انداختن جلسهمشترک کمیسیون ها گردیدند تا طرح قانون متذکره که از اهمیت خاص برخوردار بوده نیاز به مطالعه ، تحقیق،دقت وبحث بیشتردارد ، بناءً ادامه بحث بخشی دیګر طرح قانون متذکره به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید.

در جریان جلسه اعضای حاضر جلسه از کارگرد و انجام امورصداقتمندانه دستیاران  و مشاورین کمیسیون وهمچنان از کارگرد کارکنان ریاست خدمات تحقیقاتی ابراز امتنان نمودند و اجراآت امورمحوله ایکه بموقع و بوجه  احسن انجام دادهاند قابل ستایش خواندند و به تفویض لوح تقدیرنامه جهت تشویق نمودن شان تقدیر بعملآوردند واعضای حاضرجلسه از بارگاه ایزدمنان خواهان موفقیت های بیشتر شان را درامور خدمت به وطن و مردم کشور گردیدند .    

در اخیر جلسه مکاتیب وارده ملاحظه و بعد از بحث و غور مکاتیب جهت اجراآت اصولی و مقتضی به مراجعذیربط ارسال گردید و با تعین اجندای جلسه بعدی ، جلسه امروزی کمیسیون با خواندندعایه به پایان رسید.

Share this: