ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

۲۶ جدی ۱۳۹۶

کمیسیون امور عدلیوقضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی

جلسه کمیسیون امورعدلی وقضایی، اصلاحات اداری ، مبارزه بافساد اداری وفساد اخلاقی تحت ریاست الحاج سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیوندایر گردید.

دراین جلسه نخست رئیسکمیسیون امور عدلی وقضایی ، مطابق با آجندای از قبل تعیین شده جلسه را با تلاوتچند آیت از قرآن مجید آغاز نمود . بعدا  سفر هیئت کمیسیون امور عدلیوقضایی به ولایات هرات ونیمروز مورد ارزیابی قرار گرفت اعضای کمیسیون که بنابرهدایت رئیس مجلس دراخیر ساعت امتیازی اعضای ولسی جرگه مبنی بربررسی قضایای محبوسیناسترداد شده از کشور جمهوری اسلامی ایران و فیصله کمیسیون امور عدلی وقضایی مبنیبر بررسی ارگانهای تحت نظارت کمیسیون  امورعدلی وقضایی در ولایت نیمروز صحبت بعمل آمد اعضای کمیسیون نتایج  سفر شانرا مثبت ارزیابی کردند اعضای کمیسیون درمورد محبوسین استرداد شده از کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان وقضایایمندرج د ردوسیه های آنان بیان داشتند اعضای کمیسیون دربخشی از سخنان شان اظهار داشتند که در مواردی احکام قوانینجزایی کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین جزایی دولت جمهوری اسلامیافغانستان شدید بوده ومتفاوت است وباید دولت افغانستان بخصوص ستره محکمه دولتجمهوری اسلامی افغانستان برای تامین شدن بهتر عدالت درمورد دوسیه های محبوسین استردادشده تجدید نظر نماید . این درحال است که عده یی از محبوسین استرداد شده اگر درجمهوری اسلامی ایران میبودند با قید ضمانت مشروط از حبس رها میگردیدند در حالیکهدر افغانستان غیر عادلانه در حبس بسر میبرند . اعضای کمیسیون امور عدلی وقضاییولسی جرگه تاکید نمودند که لوی سارنوالی افغانستان باید طرحی را برای تامین عدالتدر تطبیق فیصله های محاکم جمهوری اسلامی ایران به ستره محاکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان ومقام عالی ریاست جمهوری پیشنهادنماید تا حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان یکسان وعادلانه تامین گردد ، اعضای کمیسیونامور عدلی وقضایی نظریات وپیشنهادات شانرا مبنی بر تطبیق قانون وتامین عدالت ازطریق مقام عالی ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان درجلسۀ کمیسیون مطرح وفیصله  نمودند که کاپی گزارش هیئت هرچهزودتر ترتیب وبه ارگانهای مربوط ارسال گردد تا در دروشنی آن برای رفع نواقص ودوگانگیدرقوانین جزایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران هرچه زودتراقدام نمایند .

دربخش دیگر جلسه اعضایکمیسیون روی توافقنامه قرضه برای تمویل پروژه سرک حلقوی کابل بحث صورت گرفت ، بهاساس توافق فی مابین بانک انکشاف اسلامی ودولت جمهوری اسلامی افغانستان قرضۀ سهلبرای تمویل ساخت سرک حلقوی کابل که به هدف ساخت سرک به طول 20 عشاریه هفتادکیلومتروبهبود مسیر جاده های محلی ، ایجاد بازار ها وایجاد مدارس ، مراکز بهداشتی، حفر چاه های عمیق آب آشامیدنی وسایر زیر ساخت های اجتماعی میبا شد  قابل یاد آوری است که سرک حلقوی کابل که بخشیاز جاده های ملی میباشد 95 کیلومتر بوده واز منطقه کمپنی شهر کابل تا تقاطع جادهلوگر بطول بیست عشاریه هفت کیلومتر را در بر میگیرد . بانک انکشاف اسلامی مبلغ 47ملیون دالر امریکایی را جهت تطبیق این پروژه بطور قرضۀ طویل المدت به دسترس دولتجمهوری اسلامی افغانستان قرار میدهد وزارت فواید عامه درمدت پنج سال این پروژه رااجرا خواهد نمود .

اعضای کمیسیون امور عدلیوقضایی بادرنظرداشت تراکم نفوس و موجودیت بیش از حد وسایط ترانسپورتی و وسایطترانسپورتی باربری قرضۀ بانک انشکاف اسلامی را به نفع مردم افغانستان دانسته وآنراتائیدوتصدیق  نمود.

د رادامه جلسه قرار بودجلسۀ مشترک تعدیل عنوان وفقره دوم ماده هشتم قانون حقوق اعضای کادر علمی وحقوقی –علمی انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه دایر گردد که نسبت عدم حضور گزارشگرانکمیسیون های دایمی ولسی جرگه این جلسه دایر نگردیده به جلسات بعدی کمیسیون موکولگردید .

د ربخش دیگر جلسه اعضایکمیسیون امور عدلی وقضایی ولسی جرگه درمورد انتخاب هیئت مختلط  روی قانون منع شکنجه بحث وتبادل نظر نمودهفیصله کردند که هفت نفر ذوات محترم هریک محترم الحاج سید محمد حسن شریفی بلخابیرئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی.محترم الحاج غلام سرور فایز معاون کمیسیونامورعدلی و قضایی.محترم الحاج محمد سرور عثمانی فراهی عضو کمیسیون امور عدلی وقضایی.محترم سارنوال عبدالروف انعامی عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی.محترمعبدالستار خواصی عضو کمیسیون امور تقنینی.محترم مولوی احمدالله موحد رئیس کمیسیونمصئونیت و امتیازات وکلا.محترم وژمه صافی عضو کمیسیون امور داخلی به مجلس عمومیجهت اخذ رای موافق پیشنهاد گردد. در عین زمان اعضای کمیسیون درمورد انتخاب هیئتمختلط روی تعدیل برخی مواد قانون محابس وتوقیفخانه ها بحث وتبادل نظر نمودند اعضایکمیسیون هفت نفر ذوات محترم هریک محترم الحاج سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیسکمیسیون امور عدلی و قضایی.محترم الحاج غلام سرور فایز معاون کمیسیون امورعدلی وقضایی.محترم الحاج محمد سرور عثمانی فراهی عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی.محترمشکیبا هاشمی عضو کمیسیون امور داخلی.محترم عبدالستار خواصی عضو کمیسیون امورتقنینی.محترم داود کلکانی عضو کمیسیون امور بین المللی.محترم محمد هاشم اورتاق عضوکمیسیون مواصلات و مخابرات.به م جلس عمومی جهت اخذ رای موافق پیشنهاد گردد .

دربخش نهایی جلسه ، اعضایکمیسیون امورعدلی وقضایی ، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری وفساد اخلاقی ولسیجرگه - روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون نیزبحث نموده وبعد از غوروبررسی همه جانبه،  فیصله های مقتضی را صادرو تصامیم لازم را اتخاذ نموده  جهت اجراآتبعدی هدایات لازم را صادر نموده وبا دعای خیر وفلاح مردم افغانستان جلسه را خاتمهدادند .

Share this: