ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

IPU

Inter-parliamentaryUnion

اتحادیۀ بینالپارلمانی

اتحادیۀ بین الپارلمانی درسال 1889 درشهر پاریس کشورفرانسه، تأسیس  گردیده وبعد ازسا ل1921بطور دایمی درشهرجینیوا کشور سویتزرلند انتقال داده شده است درین اتحادیه 152 کشورجهان عضویت داشته و(8) عضو متحد دارد. ایالات متحدۀ امریکا دراین اتحادیه  بحیث ناظر اشتراک می کند افغانستان برای باراول درماه مارچ سال 1990 عضویت این اتحادیه را بدست آورد ودر ماه اپریل سال 1392عضویت خودرا بنابر جنگ های داخلی  ازدستداد بعد ازگذشت جنگ های چند ساله پارلمان افغانستان برای باردوم به تاریخ 27 می2007 عضویت این اتحادیه را درشهر جاکارتا کشور اندونیزیا در 117 مین اجلاس آن کسبنمود.

شورای رهبری اتحادیه بین الپارلمانی ، رئیس اتحادیه را برایمدت سه سال انتخاب می نماید. رئیس اتحادیه بین الپارلمانی باید از جمله رؤسای اسبقشورای اتحادیه باشد.در حال حاضر رئیس این اتحادیه  Dr.Theo – Ben Gurirab بوده ورئیس پارلمان نامیبیا هم می باشد. سکرترجنرال این اتحادیه آقای "اندریس جانسن" از کشور سویدن است.

اتحادیۀپارلمانی به منظور اهداف ذیل ایجاد گردیده

Ø        برای گسترش روابط ، هماهنگی وتبادله تجارت بینپارلمان ها ووکلای تمام کشور های عضو بررسی سؤالات که به اساس علایق بین المللیمطرح میگردد واظهارات نظر درمورد موضوعات ذیعلاقه وکلاء وپارلمانهای عضو.

Ø       همکاری در زمینۀ دفاعورشد حقوق بشر که یکی ازعوامل اساسی انکشاف دموکراسی های پارلمانی است؛

Ø       همکاری درراستای بهبوددانش کاری ونهاد های نماینده گی اتحادیه، تقویه وتوسعۀ مفاهیم عملی درین نهاد ها.

 

 

این اتحادیۀ اهداف سازمان ملل متحد را پیگیری مینماید که درحقیقت مساعی وتلاش های کاری این سازمان را دریک همکاری نزدیک با ایشان حمایهوپشتیبانی مینماید.

اتحادیۀ بین الپارلمانی با سازمان های منطقوی بین المللی ،سازمان های دولتی وغیردولتی با اهداف مشابه همکاری مینماید.

بیشتر از 150 پارلمان ملی کشور های دارای حاکمیت هم اکنونعضویت IPU را دارند.

بتعداد هفت پارلمان منطقوی حیثیت عضو هماهنگ کننده یا متحدرا درین سازمان دارند و اکثریت اعضای اتحادیه هم اکنون شامل یکی از شش گروپ جیوپولوتیک فعال در اتحادیه اند.

اتحادیه بر علاوه اینکه بودجۀ عامه را دریافت مینماید  ازطرف اعضاء نیز از لحاظ مالی اداره میگردد ،بودجۀ سال 2005 IPU  تقریباً 10.3 میلیون فرانکس سویسی بود.

Ø      اتحادیۀ بین الپارلمانی به منظور توسعۀ ، تحکیم وهماهنگیروابط وتبادل تجارب پارلمانی فی مابین پارلمان ها واعضای پارلمان ها ایجاد گردیده؛

Ø      اتحادیۀ بین الپارلمانی سالانه دو مجلس برگزارمی نماید وتمام مصارف آن از طرف اعضای اتحادیه نظر به توان اقتصادی شان تأمین میگردد.

Ø      5 عضو پارلمان افغانستان دارای حق رأیدهی درانتخابات اتحادیۀ بین الپارلمانی می باشد

Ø      عضویت این اتحادیه را کشورهای میتوانند کسب نمایند که مستقلودارای حاکمیت ملی باشند

Ø      تعدیل دراساسنامۀ اتحادیۀ بین الپارلمانی 3 ماه پیش بطورتحریری به سکرتریت این اتحادیۀ وبعداً به شورای اجرائیه تقدیم میشود

Ø      تعدیل فرعی 6 هفته قبل از جلسه اسامبله ؛ بطورتحریری بهسکرتریت اتحادیه تقدیم میشود.

 

ارگانهای اتحادیۀ بین الپارلمانی IPU

ارگانهای اتحادیۀ بین الپارلمانی عبارت انداز:

Ø      شورای رهبری؛

Ø      کمیتۀ اجرائیه ؛

Ø      دارالانشاء

 

1-     مجمع شورای سازمان بین المللی، سالانه دو بار تشکیل جلسهمیدهد.

2-     محل تشکیل جلسه وتاریخ برگزاری آن توسط شورای رهبری تعینمیگردد.

3-     در شرایط استثنایی شورای رهبری، تصمیم تغییروتبدیل تاریخ ویادایرننمودن جلسه شورا را اتخاذ می نماید. 

اتحادیۀ بین الپارلمانی IPU دارای 3 کمیتۀ دایمی، 4 کمیتۀ فرعیو4 گروپ کاری بوده  که وظایف مختلف را پیشمیبرند.

کمیته های دایمی عبارتنداز:

Ø      کمیتۀ صلح وامنیت بین المللی-committee on peace andinternational security-

Ø        کمیتۀ انکشاف دوامدار، مالی وتجارت- committee on sustainable development finance and trade                                                                                      

Ø      کمیتۀ دایمی پیرامون دموکراسی وحقوق بشر                                                                                                 committee on democracy and  human rights

اتحادیۀ بین الپارلمانی دارای 6 گروپ جیوپولیتیک ( geopolitical groups  ( بودهعبارتند از:

گروپ جیوپولیتیک افریقا که دارای (42) عضو می باشد   African Group (42 members)

گروپ جیوپولیتیک عرب که دارای (19) عضو میباشد ( Arab group (19 member

گروپ جیو پولیتیک آسیا پسفیک  که دارای (27) عضو میباشد (Asia- pacific Group (27 members

گروپ جیوپولیتیک ایروایشیا که دارای (7) عضو میباشد (  Eurasia Group (7 members

گروپ جیوپولیتیک امریکایلاتین که دارای (19) عضو میباشد (LatinAmerican Group(19 members

گروپ جیوپولیتیک دوازده جمع ،که دارای (45) عضو میباشد   (Twelveplus Group (45 members

کشورهای غیر وابسته به گروپ های جیوپولیتیک شامل 4 کشور. (Unaffiliated Groups (4 countries

 

قابل یاد آوریست که گروپ پارلمانی افغانستان درگروه جیوپولیتیک آسیا – پسفیک عضو بوده که ریاست انرا کشور جمهوری چین به عهده دارد.

شورای رهبری به صورت خاص دارای وظایف وصلاحیتهای ذیلمیباشد.

1-     اعضای این اتحادیه عضویت وتجدید عضویت درین اتحادیه همچنانبه حالت تعلیق درآورده است.

2-     اتخاذ تصامیم درمورد محل وتاریخ تدویر جلسات اسامبله ؛

3-     پیشنهاد درمورد تعین رئیس جلسه ؛

4-     اتخاذ تصمیم درمورد تدویر جلسات توسط سازمان اتحادیۀ بینالپارلمانی ، همچنان ایجاد کمیتۀ مؤقت به منظور مطالعه وبررسی مشکلات درموارد خاص،تااینکه چگونگی و کیفیت متعلق به آن را مشخص ساخته ونظریات خویش را درمورد حل وفصلآن ابراز نمایند.

5-     تعداد کمیتۀ دایمی را تعین کرده وهمچنان لایحۀ وظایف اینکمیته را تهیه وترتیب می نماید.

6-     درتعین کمیته های دایمی، مؤقت ،کمیته های خاص وگروپ هایکاری باید اساسات جیوپولیتیک جغرافیایی، منطقوی ، ساحوی وتوازن جنسی را درترکیباین ارگانها جدا درنظر داشت.  

اعضای متحد این اتحادیه عبارتند از:

Ø      پارلمان امریکای مرکزی

Ø      شورای مقننه افریقای شرقی

Ø      پارلمان اروپا

Ø      پارلمان امریکای لاتین

Ø      اسامبله پارلمانی شورای اروپا

Ø      پارلمان جامعۀ اقتصادی کشور های غرب افریقا

Ø      پارلمان Andean

Ø      کمیتۀ بین الپارلمانی اتحادیۀ پولی واقتصادی افریقای غربی

 

 

 

 

Share this: