ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

 فدراسیون بین المللی مؤسسات کتابداری(IFLA)

 (IFLA)   عضو برجستۀ فدراسیون بین المللی مؤسسات کتابداران، بهخاطر منافع خدمات کتابداری و اطلاعرسانی و کاربران ایجاد گردیده است.این فدراسیون صدای جهانی کتابدارانو اطلاع رسانی حرفه ای است.


 IFLAدر سال 1927 درادینبورگ، اسکاتلند، دریک کنفرانس بین المللی اعلام موجودیت کرد، و در حال حاضردر حدود 1600  عضو در150 کشور جهان دارد.IFLA در سال 1971 در کتابخانهسلطنتی وکتابخانه ملی هالند  ثبت شده ودر شهرلاهه نیز امکانات برای دفترمرکزی IFLA فراهم شده است. همچنان IFLAسالگرد 75 سالگی خود را در سال 2002میلادی در کنفرانس گلاسکو، اسکاتلند جشن گرفت.   

Share this: