ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

ARM-WJ.png 

Women Caucus

)انجمن اعضای زنان پارلمان (

در سال ۲۰۰۶  میلادی تحت نامشبکه زنان پارلمان ایجاد و در همکاری با نهادهای و در همکاری با نهادهای جامعهمدنی، وزارت امور زنان و قضات زن در افغانستان تأسیس گردید.

اهداف اصلی ایجاد Women Caucus :

1.     تامین حقوق، اسلامی،انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان.

2.     تلاش در جهت تساویجنسیتی در بودجه سازی و برنامه های انکشافی کشوری.

3.     حمایت از مشارکت سیاسیزنان در سطوح مختلف تصمیم گیری.

4.     مؤثریت نقش زنان درتأمین پروسه صلح و امنیت در مطابقت به قطعنامه 1325.

5.     ایجاد هماهنگی بین اعضایولسی جرگه و مشرانو جرگه در جهت نظارت از عملکرد حکومت، مبارزه با فساد اداری ومالی، تصویب قوانین به نفع زنان و اطفال.

که این اهداف فوق یگانه راه مهارت و دسترسی حقوق سیاسی،اجتماعی و اقتصادی زنان محسوب میگردد:

سواد و کار برای زنان، صحت برای زنان باردار و اطفال،ایجاد فضای امن و شرایط مناسب برای مشارکت اقتصادی زنان جزء برنامه های اساسی نقشزنان در مشارکت سیاسی و مؤثریت آنان در تأمین صلح و امنیت میباشد.

عضویت در WomenCaucus بطور داوطلبانه میباشد که هر عضو بطور ماهوار مبلغ 500 افغانی حقالعصویت می پردازد.

تمام اعضای WomenCaucus هنگام اظهار رای و نظر، مستقل میباشند. و میتوانند به گروه هایپارلمانی و احزاب سیاسی دلخواه شان عضویت داشته باشند ولی تمام اعضای Women Caucus همکاری لازم در مورد اهداف اصلی اینگروه داشته باشند.

جلسات WomenCaucus توسط اعضای آن بطور دورانی ریاست گردیده و دستیار Women Caucus توسط سکرتریت ولسی جرگه همکاریمیگردد.

Women Caucusمطابق اهداف فوق با حکومت و نهاد های جامعه مدنی و محاکم تأمین رابطه نموده وافکار و نظریات شان را توسط کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها، اعلامیه هایمطبوعاتی و برنامه های آگاهی عامه ارایه مینماید.

اعضای WomenCaucus میتوانند درنشست های ملی و و بین المللی اشتراک و اهداف این گروهرا بیان بدارند.

ریاست ، نظم در جلسات، پابندی و حضور در جلسات گروه که بهروز های دوشنبه Monday Lunch ناميده ميشود حتمي است. سایر موارد این گروه توسط سکرتریت آن اجراء میگردد.

Share this: