ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

زندگینامه مختصر رئیس عمومیدارالانشای ولسی جرگه

nasrat.jpg

خدای نظر نصرت در 1975میلادی چشم به جهان گشود. در سال 1994در  شهر پیشاور پاکستان شامل لیسۀ عالی سید جمال الدین افغان شده.

نصرت در سال 2003میلادی از پوهنتون اسلامی طرابلس کشورلیبیا در بخش تمدن و تحقیقات بین المللی به درجه لیسانس فراغت حاصل نموده و همچناندر سال 2012 سند ماستری خویش را در بخش تجارت و حقوق الدول از کشور هندوستان بهدست آورده است. وی در تعداد زیادی از فیلوشیپ ها و ترنینگ ها سهم گرفته کهاز آن جمله آشنایی می توان حقوق اساسی و حقوق جنایی را نام برد. نامبرده اینتریننگ ها و فیلوشیپ ها را در کشورهای فرانسه، جرمنی، ترکیه،استرالیا، چین وایالات متحده امریکا فرا گرفته است.

سوابق کاری:

نصرت از اپریل  سال2004 الی اکتوبرسال  2006 میلادی به حیث آمر ترجمانان ریاست امور پارلمانی و تقنینیدارالانشای ولسی جرگه ایفای وظیفه نمود. از اکتوبر سال 2006 الی 2007 میلادی بهحیث مشاور حقوقی و تخنیکی پروژۀ ارتقای ظرفیت بانک انکشاف آسیایی در وزارت امورزنان ایفای وظیفه نموده است. و همچنان در موسسه IDLO نیز هم انجام وظیفه نموده است.

وی در سال 2007 میلادی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداریو خدمات ملکی در رقابت آزاد  اشتراک نمودهو به حیث رئیس امور پارلمانی و تقنینی دارالانشای ولسی جرگه مقرر گردید. همچنان درسال 2011 میلادی به حیث سرپرست معاونیت امور پالیسی و مسلکی دارالانشای ولسی جرگهانجام وظیفه نموده است و بالاخره در سال 1390به حیث رئیس عمومی دارالانشا ولسیجرگه تقرر حاصل کرد.

نصرت پس از تقرر به حیث رئیس عمومی دارالانشاء در موردنهادینه شدن امور تقنینی خدمات قابل ملاحظه یی را انجام داده است که از آن جمله میتوان ارتقای ظرفیت های کارمندان، دیزاین و بازسازی ساختمان ها، تدقیق قوانین وفرامین تقنینی، ارائۀ مشوره های حقوقی، انکشاف دموکراسی پارلمانی و تأمین ارتباطاتبا پارلمانهای جهان و موسسات ملی و بین المللی را نامبرد. نصرت عضویت انستیتوت شرقو غرب برای مطالعات سراتیژیک (برسل- بلژیک) را هم کسب کرده است.

زندگی شخصی:

ایشان علاوه بر زبان مادری(پشتو) به زبانهای دری، عربی،انگلیسی و اردو تسلط کامل دارد. به مطالعه علاقۀ خاص دارد. وی متأهلبوده،  بنام عبدالله یک پسر و بنام ریحانه یک دختر دارد.

علایق:

وی علاقه خاصی به ورزش های فوتبال و سنوکر دارد که در اوقاتفراغت خویش به آنها می پردازد.

Share this: