ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

فصل اول "دولت"

فصل دوم "حقوق اساسی و وجایب اتباع"

فصل سوم "رئیس جمهور"

فصل چهارم "حکومت"

فصل پنجم "شورای ملی"

فصل ششم "لویه جرگه"

فصل هفتم "قضاء"

فصل هشتم "اداره"

فصل نهم "حالت اضطرار"

فصل دهم "تعدیل"

فصل یازدهم "احکام متفرقه"

فصل دوازدهم "احکام انتقالی"

Share this: