ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

   erfanullah-erfan.jpg  

 عرفان الله عرفان   نام وتخلص:
لیسانس شرعیات تحصیلات :
کابل حوزۀ انتخاباتی:
نائب منشی وظیفه:
۰۷۹۹۰۳۲۷۱۶/۰۷۷۲۱۰۴۲۱۲ شمارۀ تماس:
متاهل حالت مدنی :
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها کمیسیون:
اثرات نماز درزندگی مسلمان و مقالات در جراید. تألیفات :  
  ایمیل آدرس :  
  ویب سایت :  
مطالعه آزاد علایق وسرگرمی: 

عرفان الله عرفان فرزند مولوی سبحان الله متولد سال ۱۳۴۹هـ.ش ولسوالی فرزه ولایت کابل ، سکونت اصلی ولسوالی فرزه ولایت کابل ، سکونت فعلی شهرکابل .

زندگی شخصی :  
۱-  استاد ثقافت اسلامی درطب کابل ۱-  استاد درلیسه امام غزالی پشاور ۳- استاد درمدرسۀ مسکینیۀ فرزه ۴- استاد درلیسه عالی فرزه ۵- وکیل درپارلمان دوره پانزدهم . تجربه کاري :
Share this: