ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

مجمع پارلمانی آسیا APA

اسامبله پارلمانی آسیایی در هفتمین اجلاس انجمن پارلمانی آسیایی برای صلح (AAPP) تأسیس شده است. به عبارت دیگر APA ادامۀ یک سازمان است که در سال 1999 ایجاد شده است. در سال 2007 APA متشکل از 40 پارلمان عضو و 18 عضو ناظر بود. هر پارلمان تعداد مشخص کرسی های خویش را در اسامبله به اساس تعداد نفوس شان دارد. تعداد مجموعه کرسی ها و بنابر این تعداد رأی در حال حاضر به 206 میرسد. اعضای اسامبله باید توسط اعضای پارلمان های عضو انتخاب شده باشند. منشورAPA و اعلامیه تهران چهارچوب همکاری بین کشورهای آسیایی را مطرح می نمایند و به دیدگاهی اشاره می نماید که عبارت از تمامیت آسیااست .

فدراسیون بین المللی مؤسسات کتابداری(IFLA)

عضو برجستۀ فدراسیون بین المللی مؤسسات کتابداران، به خاطر منافع خدمات کتابداری و اطلاع رسانی و کاربران ایجاد گردیده است. این فدراسیون صدای جهانی کتابداران و اطلاع رسانی حرفه ای است

(IPU)اتحادیۀ بین الپارلمانی

اتحادیۀ بین الپارلمانی درسال 1889 درشهر پاریس کشور فرانسه، تأسیس گردیده وبعد ازسا ل1921 بطور دایمی درشهرجینیوا کشور سویتزرلند انتقال داده شده است درین اتحادیه 152 کشور جهان عضویت داشته و(8) عضو متحد دارد. ایالات متحدۀ امریکا دراین اتحادیه بحیث ناظر اشتراک می کند افغانستان برای بار اول درماه مارچ سال 1990 عضویت این اتحادیه را بدست آورد ودر ماه اپریل سال 1392 عضویت خودرا بنابر جنگ های داخلی ازدست داد

اتحادیهپارلمانی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی PUIC

در ماه جون 1999 میلادی دولت های عضو کشورهای کنفرانس اسلامی برای ایجاد اتحادیه پارلمانی کشورهای کنفرانس اسلامی با مرکز دایمی آن در تهران تصمیم گرفتند و به تاریخ 24 اپریل 2001 این مرکز رسماً افتتاح گردید. این اتحادیه 50 عضو اصلی ( پارلمان ها) و 10 عضو ناظر دارد که هر عضو ناظر میتواند ابراز نظر نماید؛ ولی رأی داده نمی تواند. مطابق قوانین اتحادیه، عضویت اعضای ناظر میتواند به نهادها اعطا شود و یا به تعلیق در آید و یا لغو گردد. آقای ابراهیم احمد اوف یک دیپلومات مصری به حیث اولین سکرترجنرال اتحادیه در اجلاس فوق العاده انتخاب شد و در حال حاضر سکرتر جنرال اتحادیه، آقای محمود ایرول کیلیک از کشور ترکیه میباشد.