ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

گزارش اجلاس ششم دور شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

مجلس عمومی ولسی جرگه طی اجلاس ششم دوره شانزدهم، جمعاً (40) جلسه را برگزار نموده که در برگیرنده( 31) جلسه عادی (2) جلسه استماعیه، (6) جلسه استجوابیه و (1) جلسه استیضاحیه می باشد.

گزارش اجلاس پنجم

مجلس عمومی در طی اجلاس پنجم دور شانزدهم، جمعاً (60) جلسه را برگزار نموده که در برگیرنده (1 ) جلسه ی افتتاحیـــه ( 2) جلسه ی فوق العاده، (5) جلسه ی استیضاحیه، (6) جلسه ی استجوابیه، (2 ) جلسه ی استماعیه، ( 4 ) جلسه ی سری و (40) جلسه ی عادی می شوند.

گزارش اجلاس چهارم

دراجلاس چهارم سال دوم دوره شانزدهم تقنینی به تعداد ( 55) جلسه عمومی ازجمله افتتاحیه ، (1) جلسه فوق العاده (4) جلسه استماعیه، (8) جلسه استجوابیه ،(2) جلسه استیضاحیه (1) جلسه سری ، و(39) جلسه عادی تدویریافته است . قابل تذکراست که جلسه فوق العاده شورای ملی بتاریخ اول ماسرطان 1391 مطابق به ماده (107 ) قانون اساسی بنابرامررئیس جمهور دایرگردید . رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بیانیه تاریخی شانرا ایراد فرمودند.

اجراآت یکساله ولسی جرگه

برای باز نمودن اجراآت یکساله ولسی جرگه نیاز به Adobe Acrobat Reader میباشد.