ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

کمیتۀ جوانان در دارالانشای ولسی جرگه ایجاد گردید

جوانان قشر فعال وبالندۀ هرجامعه بوده که به صورت بالقوه ترقی وانکشاف بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی کشور وابسته به فعالیت های خسته گی ناپذیر این آینده سازان می باشد.