ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

هئیت اداری سال هفتم تقنینی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه

هئیت اداری سال هفتم تقنینی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه

جدول انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برای سال سوم ، دوره شانزدهم تقنینی

جدول انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برای سال سوم ، دوره شانزدهم تقنینی

tt

ttt

هیئت اداری سال سوم تقنینی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه

هیئت اداری سال سوم تقنینی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه

جدول انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برای سال سوم ، دوره شانزدهم تقنینی

جدول انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برای سال سوم ، دوره شانزدهم تقنینی