ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (039) تاریخ 24/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (038) تاریخ 19/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (037) تاریخ 17/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (035) تاریخ 10/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (033) تاریخ 3/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (032) تاریخ 28/09/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (031) تاریخ 26/09/ 1396

ولسی جرگه امروز قانون کوپراتیف ها ،معاهده حسن همجواری و همکاری فی مابین افغانستان ولسی جرگه امروز قانون کوپراتیف ها ،معاهده حسن همجواری و همکاری فی مابین افغانستان

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (028) تاریخ 14/09/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی