ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

حاجی سید محمد داود ناصری سادات -دایکندی

حاجی سید محمد داود سادات ناصری فرزند حاجی سید محمد ایوب شاه، متولد 1348 هـ.ش در کجران ولایت دایکندی، سکونت اصلی دایکندی و سکونت فعلی شهرکابل.

حاجی قدرت الله سهاک فرزند حاجی سید جان، متولد 1350 در سروبی ولایت کابل، سکونت اصلی و فعلی کابحاجی قدرالله سهاک کابل

لحاجی قدرت الله سهاک فرزند حاجی سید جان، متولد 1350 در سروبی ولایت کابل، سکونت اصلی و فعلی کاب.

الحاج زمرک پادخوابی فرزند الحاج محمد یونس، متولد 1351 هـ.ش درشهر پل علم ولایت لوگر، سکونت اصلی لوگر و سکونت فعلی شهر کابلالحاج زمرک پادخوابی کابل

الحاج زمرک پادخوابی فرزند الحاج محمد یونس، متولد 1351 هـ.ش درشهر پل علم ولایت لوگر، سکونت اصلی لوگر و سکونت فعلی شهر کابل.

عبدالقادرځاځی وطندوست فرزندجان محمد، متولد 1355 هـ.ش در ولایت کاپیسا، سکونت اصلی کاپیسا و فعلی شهر کابل

عبدالقادرځاځی وطندوست فرزندجان محمد، متولد 1355 هـ.ش در ولایت کاپیسا، سکونت اصلی کاپیسا و فعلی شهر کابل.

حاجی احسان صاحب زاده فرزند میرمحمد حسن صاحبزاده، متولد 1340 هـ.ش در ولایت پروان، سکونت اصلی پروان و فعلی شهر کابلحاجی احسان صاحب زاده کابل

حاجی احسان صاحب زاده فرزند میرمحمد حسن صاحبزاده، متولد 1340 هـ.ش در ولایت پروان، سکونت اصلی پروان و فعلی شهر کابل.

عبدالولی نیازی فرزندنیازمحمد، متولد سال 1346 در ولسوالی درایم ولایت بدخشان،سکونت اصلی ولایت بدخشان، سکونت فعلی شهر کابلعبدالولی نیازی بدخشان

عبدالولی نیازی فرزندنیازمحمد، متولد سال 1346 در ولسوالی درایم ولایت بدخشان،سکونت اصلی ولایت بدخشان، سکونت فعلی شهر کابل.

حاجی عبدالقدیر خروتی فرزند حاجی عید محمد، متولد 1974 در ولایت پکتیکا، سکونت اصلی پکتیکا و سکونت فعلی شهر کابلحاجی عبدالقدیر خروټی پکتیکا

حاجی عبدالقدیر خروتی فرزند حاجی عید محمد، متولد 1974 در ولایت پکتیکا، سکونت اصلی پکتیکا و سکونت فعلی شهر کابل.

سیمین بارکزی فرزند نظر محمد ، متولد سال 1361 هـ.ش در ولایت هرات، سکونت اصلی ولایت هرات و سکونت فعلی شهرکابلسیمین بارکزی هرات

سیمین بارکزی فرزند نظر محمد ، متولد سال 1361 هـ.ش در ولایت هرات، سکونت اصلی ولایت هرات و سکونت فعلی شهرکابل.

سید اکرام فرزند حاجی سید برهان متولد سال 1969سکونت اصلی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، سکونت فعلی شهرکابلسید اکرام ننگرهار

سید اکرام فرزند حاجی سید برهان متولد سال 1969سکونت اصلی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، سکونت فعلی شهرکابل

انجنیر عبدالغفار فرزند مرحوم حاجی فیض گل ، سکونت اصلی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، سکونت فعلی شهر کابل انجنیر عبدالغفارننگرهار

انجنیر عبدالغفار فرزند مرحوم حاجی فیض گل ، سکونت اصلی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، سکونت فعلی شهر کابل