ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

گروپ های دوستی پارلمانی

گروپ های دوستی پارلمانی

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

سوانح وکلای دوره پانزدهم

سوانح وکلای دوره پانزدهم

سوانح وکلای دوره شانزدهم

سوانح وکلای دوره شانزدهم

گروپ های پارلمانی

لیست گروپ های پارلمانی ولسی جرگه دوره شانزدهم سال اخیر

اسناد تقنینی تصویب شده دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

اسناد تقنینی تصویب شده دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

شماره تماس وکلای دورۀ شانزدهم ولسی جرگۀ

شماره تماس وکلای دورۀ شانزدهم ولسی جرگۀ

طی مراحل قانون گزاری وبودجه ملی

رهنمود طی مراحل قانون گزاری وبودجه ملی درولسی جرگه شورای ملی افغانستان