ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

مجموعه اسناد تقنینی تصویب شده به اساس اجلاس( دوره شانزدهم تقنینی)

مجموعه اسناد تقنینی تصویب شده به اساس اجلاس( دوره شانزدهم تقنینی)

مجموعه اسناد تقنینی نشر شده در جریده رسمی(دوره شانزدهم تقنینی)

مجموعه اسناد تقنینی نشر شده در جریده رسمی(دوره شانزدهم تقنینی)

طرح قانون رسانه ها، مصوبه ولسی جرگه

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobot Reader می باشد.

طرح قانون کمیسیون اصلاحات قوای پولیس ملی

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobot Reader می باشد.

طرح قانون محابس و توقیف خانه ها، مصوبه ولسی جرگه

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobot Reader می باشد.

طرح قانون محیط زیست مصوبه ولسی جرگه

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobot Reader می باشد.