ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

رای باز نمودن نیاز بهمعرفی تأسیسات ولسی جرگه

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobat Reader می باشد.

برای باز نمودن نیاز بهتاریخچه شورای ملی افغانستان

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobat Reader می باشد.