ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اعلان بست های جدید سال 1392

اعلان بست های جدید سال 1392

اعلان کاریابی مشاور جندر درمرکز منابع برای وکلای زن در پارلمان(RCWP)----24 عقرب

مشاور جندر درمرکز منابع برای وکلای زن در پارلمان(RCWP).

اعلان کارمند یابی از تاریخ 11/4/1391الی تاریخ 26/4/ 1391

اعلان کارمند یابی اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ 11/4/1391الی تاریخ 26/4/ 1391 فورمه های مخصوص در خواستی رااز ساعت 9 صبح الی 3 بعد ازظهراز مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری ولسی جرگه واقع الحاقیۀ ( تعمیر اسبق ریاست پنج ) اخذ و بعد از خانه پری دوبا ره به مرجع مربوطه تسلیم نمایند . آدرس : سرک دار الامان ، مقابل شفاخانه کیور ،الحاقیه ولسی جرگه ( ریاست اسبق پنج امنیت ملی ) شماره تماس : آدرس ویب سایت : 0752093765، 07520044673 wj .parliament.afآدرس ویب سایت:

بستهای کمبودریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه

بستهای کمبودریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه

بستهای کمبودریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه

بستهای کمبودریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه

اعلان کارمندیابی دارالانشای ولسی جرگه

اعلان کارمندیابی دارالانشای ولسی جرگه

اعلان کارمندیابی دارالانشای ولسی جرگه

اعلان کارمندیابی دارالانشای ولسی جرگه

کاندیدان واجد شرایط میتوانند الی تاریخ 29 / 12 / 1388 فورمه اخذ

کاندیدان واجد شرایط میتوانند الی تاریخ 29 / 12 / 1388 فورمه اخذ وبعد از خانه پـُری دوباره تسلیم نمایند .

کاندیدان واجد شرایط میتوانند الی تاریخ 29 / 12 / 1388 فورمه اخذ

کاندیدان واجد شرایط میتوانند الی تاریخ 29 / 12 / 1388 فورمه اخذ وبعد از خانه پـُری دوباره تسلیم نمایند .