ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

ولسی جرگه در آخرین جلسه سال تقنینی،روی موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمود.

اعضای ولسی جرگه در اخرین جلسه سال تقنینی،در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

ولسی جرگه بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

در جلسه ای که به ریاست محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه آغاز و به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ادامه یافت، اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

جلسه کمیته روسای ولسی جرگه تحت ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دایر گردید.

در جلسه محمد نذیر احمدزی نایب دوم، عبدالقادر ځاځی، منشی ولسی جرگه، عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه، روسای کمیسیون های دایمی و روسای گروپ های پارلمانی ولسی جرگه حضور داشتند، پیشنهادات و نظریات شانرا در رابطه به قوانین و تعیین آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه ارایه نمودند و در نتیجه بحث و فیصله مشترک به عمل آوردند که:

ولسی جرگه فرمان تقنینی ریاست جمهوری را در پیوند به ایجاد شورای طبی در کشور،مورد تأیید قرار داد.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزارگردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی از وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور ابراز نگرانی نمودند. شماری از اعضای مجلس از بحران سیاسی،فقر و بیکاری و عدم توجه حکومت به این موارد،انتقاد نمودند و خواهان اقدامات حکومت در حل بحران کنونی کشور شدند.

جلسه کمیته روئسای ولسی جرگه تحت ریاست عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه دایر گردید.

در جلسه محمد نذیر احمدزی نایب دوم، عبدالقادر ځاځی منشی ولسی جرگه، عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روئسای کمیسیون های دایمی و روئسای گروپ های پارلمانی ولسی جرگه حضور داشتند، پیشنهادات ونظریات شانرا در رابطه به قوانین وتعین آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه ارائه نمودند و درنتیجه بحث فیصله مشترک بعمل آوردند که:

ولسی جرگه دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی را در پیوند به وضعیت پوهنتون های خصوصی در کشور،استجواب نمود.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور صحبت نمودند.

ولسی جرگه، بر اتحاد و همبستگی میان مردم افغانستان تأکید نموده،خواهان اصلاحات جدی در حکومت گردید.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

ولسی جرگه، بر اتحاد و همبستگی میان مردم افغانستان تأکید نموده،خواهان اصلاحات جدی در حکومت گردید.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

ولسی جرگه اکلیل حکیمی وزیر مالیه را در پیوند به بودجه سال مالی ۱۳۹۷، استجواب نمود.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

گزارش کمیته روسای ولسی جرگه

جلسه کمیته روسای ولسی جرگه تحت ریاست نذیر (احمدزی) نایب دوم ولسی جرگه دایر گردید