ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

د ولسی جرګې د کمیسیونونو د غونډو آجنډا جدول 1396/8/21

د ولسی جرګې د کمیسیونونو د غونډو آجنډا جدول