ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اجندا جلسه عمومی شماره (۵۱ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

جلسه عمومی شماره (۵۱ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

اجندا جلسه عمومی شماره (۵۰ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

جلسه عمومی شماره (۵۰ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

اجندا د شپاړه سمي تقنیني دوري (۴۹ ـ 737) عمومی غونډه

د شپاړه سمي تقنیني دوري (۴۹ ـ 737) عمومی غونډه

جلسه عمومی شماره (۴۶ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا

جلسه عمومی شماره (۴۶ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا

جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه

جلسه عمومی شماره (۴۴ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا

جلسه عمومی شماره (۴۴ ـ 737) دوره شانزدهم تقنینیه